Idź do treści

ZASADY I KRYTERIA

POMOC SPOŁECZNA

ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:


- osoby zainteresowanej,

- jej przedstawiciela ustawowego,

- innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.


Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu (art. 102 ustawy o pomocy społecznej).

Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:


- ustnej, bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego

- pisemnej, złożonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub przesłanej na adres Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, ul. W. Jagiełły 8; 12-160 WielbarkDecyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia, w terminie 14
dni od złożenia wniosku, przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, w miejscu
zamieszkania wnioskodawcy. Celem wywiadu jest rozeznanie w sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i
mieszkaniowej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną oraz wspólne opracowanie planu pomocy.
Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł
ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy
prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Olsztynie.


KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ


Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

§ ubóstwa,

§ sieroctwa,

§ bezdomności,

§ bezrobocia,

§ niepełnosprawności,

§ długotrwałej lub ciężkiej choroby,

§ przemocy w rodzinie,

§ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

§ bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

§ braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze,

§ trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

§ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

§ alkoholizmu lub narkomanii,

§ zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

§ klęski żywiołowej lub ekologicznej.Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów
dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej
jednej z w/ w okoliczności.


W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.


Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 634,00 zł,
natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514,00 zł (art. 8 ustawy).


Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres
tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | GOPS | POMOC SPOŁECZNA | PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE | ŚWIADCZENIA RODZINNE | ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPŁNOSPRAWNYCH | FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | DOD. MIESZKANIOWE/ ENERGETYCZNY | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | SPRAWOZDAWCZOŚĆ | KARTA DUŻEJ RODZINY | 500+ | Mapa witryny
Powrót do treści | Wróć do menu głównego